Предшколска установа Наша радост
Предшколска установа Наша радост Смедерево

Поштовани родитељи / старатељи,

данас 01. априла 2021. године почела је електронска пријава за упис у ПУ „Наша радост“ Смедерево.

Рок пријаве је до 23.04.2021. године

Електронску пријаву преко Портала еУправе, можете извршити путем сл. линка:

 https://euprava.gov.rs/usluge/5601

Оригинални образац за пријаву детета у предшколску установу, на српском језику, можете преузети на сл. линку:

 https://euprava.gov.rs/media/Zahtev%20za%20upis%20dece%20u%20predskolsku%20ustanovu.pdf

Уколико имате техничких питања око попуњавања обрасца или пријаве на Портал еУправе, одговоре потражите на сл. линку:

 https://euprava.gov.rs/kontakt

Упутство за родитеље налази се на страници ПОМОЋ.

Додатну подршку можете добити електронским путем: upisvrticsd@gmail.com

или телефонским позивом од 9 до 13 часова радним данима.

Телефон Установе: 026/4622 158

контакт особа: Јасна Реџић 064/6577 417

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 529-2/19

Датум: 28.02.2019.године

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2019/2020. годину

      Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број  88/2017, 27/2018- др. закон и 10/2019 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремно предшколског програма.

     Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2013.год. до 01.03.2014.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2019/2020.годину вршити у првом уписном року од 15.04.2019.год. до 25.04.2019.год. и у другом уписном року од 12.08.2019.год. до 23.08.2019.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4 у Смедереву, радним данима  од 10-1430 часова.

     Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

 • Пријава за упис детета у припремни предшколски програм
 • Доказ о здравственом прегледу детета
 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија)
 • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана,  због територијалне припадности

     Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.

                                                                                                  В.д.директор                                                                                             Марковић Светлана, с.р.

Формулар за упис можете преузети овде.

Остале потребне формуларе можете преузети са наше странице Важна докуемнтација.

КПредшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 529-1/19

Датум:28.02.2019.године

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 433/19  од 22.02.2019. године, расписује се 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2019/20. ГОДИНУ 

У радној 2019/20. години Предшколска установа ”Наша радост” Смедерево уписује  децу:

– у целодневни боравак у трајању од 11 часова.

Пријаву за упис  са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.

Конкурс за пријем документације за целодневни боравак у трајању од 11 часова
траје од 01.04.-12.04.2019.године, од 10.00-1430 сваког радног дана а средом од 10.00-1600 објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Захтеви за премаштај деце из једног објекта у други објекат предају се у време трајања конкурса.

Пријаве за упис и захтеви за премаштај деце из једног објекта у други објекат могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4  сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе  www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 07.05.2019. године.

Ако родитељ, односно старатељ није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.

Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Од 20.05.2019.-31.05.2019. године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 -др. закон и 10/2019), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

                                                                                                        В.д.директора

                                                                                          Марковић Светлана, с.р.

Формулар за пријаву за упис можете преузети овде.

Остале потребне формуларе можете пронаћи на нашој страници Важна документација.

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
– ЗА РАДНУ 2018/2019. годину –

 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује, као и за сву децу у породици (фотокопије)
 • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чипована – очитана,  због територијалне припадности
 • доказ о здравственом прегледу детета
 • За запослене родитеље:
 • потврда фонда  ПИО о уписаном радном стажу или потврда послодавца о радноправном статусу;
 • за власнике фирми: извод из регистра привредних субјекта (АПР);
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину).
 • За осетљиве групе:
 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

– фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установе
 • Уколико је неко од браће или сестара већ уписано у Предшколску установу навести у пријави име детета и назив објекта у који је дете уписано.

            ПРИЈАВУ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 827/18

Датум: 21.03.2018.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установуНаша радостСмедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2018/19. ГОДИНУ 

У радној 2018/19. години Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево уписује децу:

-у целодневни боравак у трајању од 11 сати.

Пријаву за упис деце са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.

Пријем конкурсне документације за упис у целодневни боравак, у трајању од 11 часова
траје од 10.04.-20.04.2018.године, у периоду 0900-1300 сваког радног дана а средом од 0900-1600 у објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Пријем захтева за премаштај уписане деце из једног објекта у други вршиће се на истој локацији у време трајања конкурса.

Обрасци Пријаве за упис и Захтева за премаштај деце из једног објекта у други, могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4, сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе дана 07.05.2018. године.

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Од 21.05.2018. до 01.06.2018.године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе “Наша радост“Смедерево према распореду који ће накнадо бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

Директор

Мирјана Ћосић, с.р.

Пријаву за упис детета можете преузети овде.

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 898/17

Датум:29.03.2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ

Пријем конкурсне документације за упис у целодневни боравак, у трајању од 11 часова траје од 05.04.-21.04.2017.године, у периоду 0900-1300 сваког радног дана а средом од 0900-1600 у објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Пријем захтева за премаштај уписане деце из једног објекта у други вршиће се на истој локацији у време трајања конкурса.

Обрасци Пријаве за упис и Захтева за премаштај деце из једног објекта у други,  могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4,  сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе  www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе дана 08.05.2017. године.

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Комисија ће радити у складу са чланом 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аут.тум., 68/2015 и 62/2016-одлука УС), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

Директор

Мирјана Ћосић, с.р.

Формулар за упис можете преузети овде

Документацију за конкурс можете погледати овде

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 899/17

Датум: 29.03.2017.год.

 Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 О Б А В Е Ш Т А В А

 Упис деце ради похађања припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2017/2018. годину

  Чланом 97. Став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 72/09, 52/11, 55/13, 35/2015-аутентично тумачење , 68/2015 и 62/2016 ) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи чија су деца рођена у периоду од 01.03.2011.год. до 01.03.2012.године, да ће се упис деце ради похађања припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2017/2018.годину вршити у првом уписном року од 20.04.2017.год. до 05.05.2017.год. и у другом уписном року од 14.08.2017.год. до 25.08.2017.год.  у седишту Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево у улици Војводе Мишића бр.4, радним данима  од 9-13 часова.

Приликом уписа детета родитељ је дужан Установи да достави следећу документацију:

 • Пријава за упис детета у припремни предшколски програм
 • Доказ о здравственом прегледу детета
 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује (оверена фотокопија)
 • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чиповавана – очитана,  због територијалне припадности

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе према обавештењу које ће бити истакнуто у школи.

 

      Директор

            Мирјана Ћосић, с.р

Формулар за упис можете преузети овде

Обавештење за конкурс можете погледати овде

Документацију за конкурс можете погледати овде