Предшкоска установа„Наша радост“ Смдерево

Број:1023/20

Датум: 03.06.2020. године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ КОНКУРСА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА    НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  КОЈИ ЋЕ СЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ РЕАЛИЗОВАТИ

          Обавештавамо сва заинтересована лица да је Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  51 Број: 112-4181/2020 од 26.05.2020. године, дата сагласност Предшколској установи „Наша радост“ Смедерево за пријем у радни однос на неодређено време за 167 радних места од чега:

 • 46 радних места ( висока стручна спрема), број извршилаца 46
 • 39 радних места ( виша стручна спрема), број извршилаца 39
 • 34 радна места ( средња стручна спрема), број извршилаца 34
 • 48 радних места ( нижа стручна спрема), број извршилаца 48

Тачком 2. наведеног закључка  прописано је да се дата сагасност може реализовати само под        условом да корисници јавних средстава имају обезбеђена средства у 2020. години.

С тим у вези, динамика спровођења конкурса, односно реализација дате сагласности захтева предузимање следећих радњи:

 1. Обраћање кориснику јавних средстава, и добијање информације о панираним средствима за 2020. годину;
 2. Усаглашавање акта Установе којим се конкретизује број извршилаца за свако радно место посебно и усаглашавање радних места према позитивноправним прописима који мора проћи прописану процедуру и поступак пред органом управљања Предшколске установе „Наша радост“ Смедерево;

Поступак оглашавања и рокови за спровођење:

 • Сам ток поступка спровођења конкурса је условљен предузимањем законом прописаних радњи и строгим поштовањем рокова.
 • Конкурс се објављује у недељном листу „Послови“  при Националној служби за запошљавање према утврђеном поступку и плану објављивања наведене публикације;
 • Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране директора;
 • Пријем пријава у року од 8 (осам) дана од дана објављивања у наведеној публикацији; (попуњавање формулара за пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет страници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одштампани формулар се прилаже уз осталу документацију);
 • Утврђивање испуњености услова кандидата за пријем у радни однос у року од 8 (осам) дана од дана истека рока за пријем пријава;

–  Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 (осам ) дана упућују се на психолошку                                 процену способности за рад са децом коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака;

–   У року од 8 (осам) дана од пријема резултата психолошке процене способ