ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024. годину

ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024. годину

 

Пријава за упис деце за радну 2023/2024. годину, вршиће се искључиво електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Документацијa коју родитељи/други законски заступници деце  достављају путем мејла upisvrticsd@gmail.com на тај начин што ће исту скенирати или фотографисати:

 • За Запослене  родитеље који су припадници Војске РС и Министарства унутрашњих послова РС потребно је  да на горе наведен начин доставе:  Потврду послодавца о радноправном статусу;
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном газдинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству

За осетљиве групе: неопходна је следећа релевантна документација којом се доказује наведени статус :

 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

-фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установе

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 18.4.2023. – 21.4.2023. године у периоду од 9-14 часова, у седишту Установе  ул. Војводе Мишића бр. 4, Смедерево, попунити пријаву и доставити сву наведену документацију.

За остале запослене родитеље који нису сагласни да установа по службеној дужности утврди радноправни статус потребно је да доставе: попуњену пријаву за упис детата, потврду ПИО фонда о радноправном статусу, копију личне карте или очитане личне карте родитеља као и извод из матичне књиге рођених за дете оригинал или оверену фотокопију.

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

Scroll to Top