Предшколска установа “Наша радост“ Смедерево

Број: 1664/22

Датум: 07.07.2022. године

     Обавештење за родитеље/друге законске затупнике деце

На основу Одлуке о суфинансирању и финансирању боравка трећег и сваког следећег детета у породици у Предшколској установи „Наша радост“ Смедерево број 60-2/2022-09 од 29.06.2022. године, обавештавамо вас о следећим условима и начину суфинансирања и финансирања боравка трећег и сваког следећег детета у породици у Предшколској установи “Наша радост“ Смедерево

  1. Право на суфинансирање боравка трећег детета у породици у Предшколској установи остварује родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ у износу од 50% од утврђеног учешћа корисника услуга у економској цени по детету, утврђене решењем надлежног органа града Смедерева.
  2. Право на финансирање боравка сваког следећег детета након трећег детета у породици у Предшколској установи остварује родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ у износу утврђене економске цене програма васпитања и образовања, утврђене решењем надлежног органа града Смедерева.

Право на суфинансирање боравка трећег и финансирање сваког следећег детета остварује родитељ, усвојитељ, хранитељ, односно старатељ детета под условом:

-да је дете за које се остварује право, треће и свако следеће дете у породици,

-да је дете уписано у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево

Редослед рођења детета у породици, утврђује се према датуму и часу рођења уписаног у матичну књигу рођених на дан подношења захтева, пресудом о разводу брака, пресудом о поверавању детета или одлуком надлежног органа .

Право на суфинансирање боравка трећег детета и финансирање боравка сваког следећег детета након трећег детета у Предшколској установи, из разведеног брака или ванбрачне заједнице, остварује родитељ са којим дете живи по одлуци надкежног органа и које представља треће и свако следеће дете по редоследу у новој породици или ванбрачној заједници.

Ово право се остварује на основу поднетог захтева (преузима се у седишту Установе, ул. Војводе Мишића бр. 4) уз који се прилажу следећи докази:

  • потврда Предшколске установе о упису детета (преузима се у седишту Установе),
  • фотокопије личних карата оба родитеља, усвојитеља, хранитеља, односно старатеља, односно други доказ о пребивалишту, боравишту,
  • за дете из разведеног брака или ванбрачне заједнице, усвојено дете, дете у хранитељској или старатељској породици подноси се и одлука надлежног органа .

Право на суфинансирање боравка трећег детета и финансирање боравка сваког следећег детета након трећег детета у породици у Предшколској установи признаје се од дана подношења захтева. О признању наведених права одлучује Градска управа града Смедерева –  Одсек за друштвену бригу о деци у скаду са Одлуком. Рок за решавање о праву је 30 дана од дана подношења захтева Одсеку за друштвену бригу о деци.

 

                                                                                                                    ДИРЕКТОР

                                                                                                              Мирјана Крстић,с.р.