ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЧНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ  “НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО-ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
– ЗА РАДНУ 2020/2021. годину

          Од 18.05.2020. до 22.05.2020. године, сваког радног дана у периоду од 10-14:30 часова, можете лично поднети захтев за упис детета у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево, у  објекту „Хајди“  у улици Војводе Мишића број 4  (у просторијама Благајне).

 • Уз попуњен захтев за упис детета у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево који се може преузети на нашем сајту и давање сагласности за проверу података о радно-правном статусу, података из матичне књиге роћених и података о тренутном пребивалишту, које Установа прибавља по службеној дужности,  достављање друге документације није потребно, сем за :
 • за власнике фирми: извод из регистра привредног субјекта (АПР);
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству
 • За осетљиве групе: неопходна је следећа релевантна документација којом се доказује наведени статус а која се непосредно доставља у просторијама Благајне Предшколске установе :
 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

-фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установ

            ПРИЈАВУ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, СТАРАТЕЉ  ИЛИ  ХРАНИТЕЉ ДЕТЕТА.

           ОБАВЕЗНО ЈЕ НОСИТИ ЗАШТИТНУ МАСКУ И РУКАВИЦЕ !!!

         Захтев за упис деце у предшколску установу можете преузети на следећем линку.

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево