КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 734/23

Датум: 15.3.2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 467/20  од 27.02.2020 године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
ЗА РАДНУ 2023/2024. ГОДИНУ

 У радној 2023/2024. години Предшколска установа ”Наша радост” Смедерево расписује конкурс за упис деце.

Пријава за упис  подноси се електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Пријаву можете поднети  самостално искључиво преко портала Еуправе уколико већ имате креиран налог а у супротном неопходна је претходна  регистрација.

Електронска пријава за упис за целодневни боравак у трајању од 11 часова васпитне групе: јаслице, вртић и Припремни предшколски програм у целодневном трајању (деца рођена  од 1.3.2017. до 28.2.2018. године) вршиће се  од 01.04.2023 – 21.04.2023. године.

Електронска пријава за упис ради похађања Припремног предшколског програма у објектима у граду и у објекту МЗ Осипаоница у трајању од четири сата за радну 2023/2024. годину, вршиће се у првом уписном року од 01.4.2023-21.04.2023. године, и у другом уписном року од 14.8.2023-25.8.2023. године, електронским путем.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 18.4.2023. – 21.4.2023. године, у седишту Установе ул. Војводе Мишића бр. 4 ,Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

Упис ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата у сеоским месним заједницама вршиће се у периоду од 08.5.2023 – 19.5.2023. године, непосредним попуњавањем пријаве код васпитача у просторијама школе.

Захтев за премештај деце из једног објекта у други, доставити скенирано путем мејла upisvrticsd@gmail.com у периоду од 1.4.2023 – 21.4.2023. године, преузимањем и попуњавањем захтева који се налази на сајту установе https://nasaradost.org.rs/ или доставити лично у Установу у периоду 18.4.2023-21.4.2023. године.

Такође, додатну релевантну документацију за самохране родитеље, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др.,као и за родитеље који нису држављани Републике Србије, а којом се доказује наведени статус неопходно  је скенирати или фотографисати и послати на мејл upisvrticsd@gmail.com .

Одлуку о пријему деце доноси Конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 17.05.2023. године.

Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Пријаве и документација достављена пре 1.4.2023. године, као и након конкурсног рока 21.4.2023. године, неће се узети у разматрање.

Од 29.05.2023 – 21.06.2023. године, будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 -др. закон, 10/2019, 6/2020 и 129/2021), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедеревo.

Директор  Мирјана Крстић,с.р.

Scroll to Top