• Пријава за упис детета
 • Извод из матичне књиге рођених оригинал или оверена фотокопија за дете које се пријављује, као и за сву децу у породици (фотокопије)
 • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чипована – очитана,  због територијалне припадности при упису
 • доказ о здравственом прегледу детета (не старији од 30 дана од пријаве на конкурс)
 • за децу која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици извод из матичне књиге рођених (фотокопија) за сву децу
 • За запослене родитеље:
 • потврда фонда  ПИО о уписаном радном стажу или потврда послодавца о радноправном статусу за родитеље;
 • за власнике фирми: извод из регистра привредног субјекта (АПР);
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству
 • За осетљиве групе:
 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

-фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 •  ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установе

Уколико је неко од браће или сестара већ уписано у Предшколску установу навести у пријави име детета и назив објекта у који је дете уписано.

            ПРИЈАВУ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА
 

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

Документ у ПДФ формату можете преузети овде.