Документација за упис деце на целодневни боравак

ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
– ЗА РАДНУ 2018/2019. годину –

 • Извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује, као и за сву децу у породици (фотокопије)
 • Фотокопија личне карте родитеља, ако је чипована – очитана,  због територијалне припадности
 • доказ о здравственом прегледу детета
 • За запослене родитеље:
 • потврда фонда  ПИО о уписаном радном стажу или потврда послодавца о радноправном статусу;
 • за власнике фирми: извод из регистра привредних субјекта (АПР);
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину).
 • За осетљиве групе:
 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

– фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установе
 • Уколико је неко од браће или сестара већ уписано у Предшколску установу навести у пријави име детета и назив објекта у који је дете уписано.

            ПРИЈАВУ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, ОДНОСНО СТАРАТЕЉ ДЕТЕТА

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

Scroll to Top