Важна документа – 1

 1. Правилник о организацији и систематизацији послова (јануар 2023.године);
 2. Развојни план 2019 – 2024. година
 3. Годишњи план 2022 – 2023. 
 4. Извештај о раду 2021 – 2022. година
 5. Предшколски програм 2020.год.
 6. Одлука о одређивању лица задуженог за родну равноправност
 7. Одлука Управног одбора
 8. План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности
 9. Предшколска установа “Наша радост” Смедерево је у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја израдила и објавила Информатор о раду Предшколске установе “наша радост” Смедерево 
 10. План управљања ризицима од повреде принципа родне радвноправности
 11. Подаци о броју запослених и радно ангазованих лица ПУ Наша радост Смедерево
 12. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
 13. Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторског понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
 14. Правилник о мерама, начину и посупку заштите и безбедности деце у ПУ Наша радост Смедерево
 15. Решење о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања – децембар 2023 године
 16. Одлука о суфинансирању и финансирању боравка трећег и сваког следећег детета у породици – децембар 2023 године
Scroll to Top