Предшколска установа Наша радост
Предшколска установа Наша радост Смедерево

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 581/21

Датум: 15.3.2021. године

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 467/20  од 27.02.2020 године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
ЗА РАДНУ 2021/2022. ГОДИНУ

 У радној 2021/2022. години Предшколска установа ”Наша радост” Смедерево расписује конкурс за упис деце.

Пријава за упис  подноси се електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Пријаву можете поднети  самостално искључиво преко портала Еуправе уколико већ имате креиран налог а у супротном неопходна је претходна  регистрација.

Електронска пријава за упис у целодневни боравак у трајању од 11 часова васпитне групе: јаслице, вртић и Припремни предшколски програм у целодневном трајању ( деца рођена  од 1.3.2015. до 28.2.2016. године) вршиће се  од 01.04.2021 – 23.4.2021. године.

НАПОМЕНА: Неопходно је да се на конкурс јаве и родитељи/други законски заступници који су у току године попуњавали образац за листу чекања.

Електронска пријава за упис ради похађања Припремног предшколског програма у објектима у граду и у објекту МЗ Осипаоница у трајању од четири сата за радну 2021/2022. годину, вршиће се у првом уписном року од 1.4.2021-23.4.2021. године, и у другом уписном року од 9.8.2021-20.8.2021. године, електронским путем.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 19.4.2021 – 23.4.2021. године, у седишту Установе ул. Војводе Мишића бр. 4 ,Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

Упис ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата у сеоским месним заједницама вршиће се у периоду од 10.5.2021 – 21.5.2021. године, непосредним попуњавањем пријаве код васпитача у просторијама школе/МЗ.

Захтев за премештај деце из једног објекта у други, доставити скенирано путем мејла upisvrticsd@gmail.com у периоду од 1.4.2021 – 23.4.2021. године, преузимањем и попуњавањем захтева који се налази на сајту установе www.nasaradostsmederevo.

Такође, додатну релевантну документацију за самохране родитеље, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др.,као и за родитеље који нису држављани Републике Србије ,а којом се доказује наведени статус неопходно  је скенирати или фотографисати и послати на мејл upisvrticsd@gmail.com .

Одлуку о пријему деце доноси Конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 17.05.2021. године.

Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Пријаве и документација достављена пре 1.4.2021. године, као и након конкурсног рока 23.4.2021. године, неће се узети у разматрање.

Од 26.05.2021 – 11.06.2021. године, будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 -др. закон, 10/2019 и 6/2020), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедеревo.

В.д.директора Мирјана Крстић,с.р

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 582/21

Датум: 15.03.2021.године

 

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул.Војводе Мишића бр.4

 О Б А В Е Ш Т А В А

Упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у   

трајању од четири сата, за радну 2021/2022. годину

 

 Чланом 17. став 4. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ , број 88/2017, 27/2018,-др.Закон,10/2019 и 6/2020) утврђена је обавеза родитеља, да дете старости од пет и по до шест и по година упише у предшколску установу, ради похађања Припремног предшколског програма.

Обавештавају се родитељи/други законски заступници чија су деца рођена у периоду од 01.03.2015. до 28.2.2016.године,  да ће се упис деце ради похађања Припремног предшколског програма у трајању од четири сата за радну 2021/2022.годину за објекте који се налазе у граду као и објекат МЗ Осипаоница вршити електронски  на порталу Еуправа путем услуге Евртић у првом уписном року од 1.04.2021.год. до 23.4.2021.год. и у другом уписном року од 9.8.2021.год. до 20.8.2021.год.

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично попунити пријаву од 19.4.2021 – 23.4.2021. године, у седишту установе ул. Војводе Мишића бр. 4 , Смедерево у периоду од 9-14 часова.

Родитељи из сеоских месних заједница уписиваће децу у просторијама школе/МЗ у периоду од 10.5.2021 – 21.5.2021. године попуњавањем пријаве код васпитача.

 

 

  В.д. директора

Мирјана Крстић,с.р.

Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 916/20

Датум: 20.05.2020.год.

 ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ

Oбавештавају се родитељи, који су конкурисали за пријем деце у целодневни боравака за радну 2020/21.годину да ће резултати Конкурса бити објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 08.06.2020. године.

Ако родитељ, старатељ или хранитељ детета није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе. Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Од 22.06.2020 – 07.07.2020. године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

 

 

 

В.д.директора

Мирјана Перић,с.р.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЛИЧНО ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ПРИЈАВУ ДЕТЕТА У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ  “НАША РАДОСТ“ СМЕДЕРЕВО-ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
– ЗА РАДНУ 2020/2021. годину

          Од 18.05.2020. до 22.05.2020. године, сваког радног дана у периоду од 10-14:30 часова, можете лично поднети захтев за упис детета у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево, у  објекту „Хајди“  у улици Војводе Мишића број 4  (у просторијама Благајне).

 • Уз попуњен захтев за упис детета у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево који се може преузети на нашем сајту и давање сагласности за проверу података о радно-правном статусу, података из матичне књиге роћених и података о тренутном пребивалишту, које Установа прибавља по службеној дужности,  достављање друге документације није потребно, сем за :
 • за власнике фирми: извод из регистра привредног субјекта (АПР);
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству
 • За осетљиве групе: неопходна је следећа релевантна документација којом се доказује наведени статус а која се непосредно доставља у просторијама Благајне Предшколске установе :
 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

-фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установ

            ПРИЈАВУ ПОДНОСИ РОДИТЕЉ, СТАРАТЕЉ  ИЛИ  ХРАНИТЕЉ ДЕТЕТА.

           ОБАВЕЗНО ЈЕ НОСИТИ ЗАШТИТНУ МАСКУ И РУКАВИЦЕ !!!

         Захтев за упис деце у предшколску установу можете преузети на следећем линку.

Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево

Предшколска установа

„Наша радост“

ОБАВЕШТЕЊЕ

Конкурс за пријем деце у целодневни боравак (у трајању од 11 сати) за радну 2020/2021.годину Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево је расписала  од 1.априла 2020.године (пуштање услуге елоктронске пријаве такође креће од 1.априла 2020.године)

Због актуелне епидемиолошке ситуације у Републици Србији, као и проглашења ванредног стања, захтев за упис деце у предшколску установу подноси се ИСKЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ПРЕКО Е-ПОРТАЛА : WWW. EUPRAVA.GOV.RS

Упуство за отварање налога на порталу можете погледати на следећем линку :

https://euprava.gov.rs/kreiranje-korisnickog-naloga-korisnickim-imenom-i-lozinkom?fbclid=IwAR3bv3Q0PBfeCbRhmYT-6zO9C393nYDfQhVfeyKgdFQSLuR2Pz-akNnSjAI

Рок пријаве се продужава до 15.05.2020. године

У  циљу утвђивања приоритета за упис за децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите и др. потребно је  документацију фотографисати или скенирати (како би се доказао наведени статус) и  доставите путем мејла: upisvrticsd@gmail.com

 Захтеве за премештај деце из једног објекта у други објекат  доставите такође скениран путем мејла:

upisvrticsd@gmail.com

 Сва питања  Конкурсној комисији могуће је поставити електронским путем на мејл адресу:

upisvrticsd@gmail.com

 или телефонским позивом од 9-13 часова на тел:

064/6577 417 – контакт особа Јасна Реџић.

Телефон Установе: 026/ 4622-158

Родитељи ће имати могућност да лично поднесу захтев за упис, по завршетку ванредног стања, и то у року од 7 дана, од дана ступања на снагу  Одлуке о укидању ванредног стања, сваког радног дана од 9 до 13 часова, објекат ”Хајди”(на благајни) ул. Војводе Мишића бр.4, Смедерево

Важна напомена:

-деца која су корисници услуга вртића не подносе пријаве за упис

-здравствене потврде за децу, доставиће се приликом поласка у вртић

Линк: https://euprava.gov.rs/

ПОТРЕБА ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЗА РАДНУ 2020/2021. годину 

Упис у вртић Смедерево електрониским путем, упис у вртић Смедерево