КПредшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 529-1/19

Датум:28.02.2019.године

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 433/19  од 22.02.2019. године, расписује се 

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2019/20. ГОДИНУ 

У радној 2019/20. години Предшколска установа ”Наша радост” Смедерево уписује  децу:

– у целодневни боравак у трајању од 11 часова.

Пријаву за упис  са потребном документацијом подноси родитељ, односно старатељ детета.

Конкурс за пријем документације за целодневни боравак у трајању од 11 часова
траје од 01.04.-12.04.2019.године, од 10.00-1430 сваког радног дана а средом од 10.00-1600 објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Захтеви за премаштај деце из једног објекта у други објекат предају се у време трајања конкурса.

Пријаве за упис и захтеви за премаштај деце из једног објекта у други објекат могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4  сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе  www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе и на сајту Установе дана 07.05.2019. године.

Ако родитељ, односно старатељ није задовољан начином бодовања, подноси писани приговор Комисији за упис најкасније у року од 8 дана од дана истицања листе.

Комисија за упис је дужна да писаним путем одговори најкасније у року од 7 дана од дана пријема приговора.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Од 20.05.2019.-31.05.2019. године будући корисници услуга ће склапати Уговор о коришћењу услуга Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево према распореду који ће накнадно бити истакнут.

Комисија ће радити у складу са чланом 17. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 -др. закон и 10/2019), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем, упис и испис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

                                                                                                        В.д.директора

                                                                                          Марковић Светлана, с.р.

Формулар за пријаву за упис можете преузети овде.

Остале потребне формуларе можете пронаћи на нашој страници Важна документација.