Предшколска установа „Наша радост“ Смедерево

Ул. Војводе Мишића бр. 4 Смедерево

Број: 898/17

Датум:29.03.2017.год.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Правилника о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево број 3002/16 од 15.09.2016. године, расписује се

КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ УЗРАСТА 1-6,5 ГОДИНА У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК
ЗА РАДНУ 2017/18. ГОДИНУ

Пријем конкурсне документације за упис у целодневни боравак, у трајању од 11 часова траје од 05.04.-21.04.2017.године, у периоду 0900-1300 сваког радног дана а средом од 0900-1600 у објекту „Хајди“ у улици Војводе Мишића бр. 4 у Смедереву.

Пријем захтева за премаштај уписане деце из једног објекта у други вршиће се на истој локацији у време трајања конкурса.

Обрасци Пријаве за упис и Захтева за премаштај деце из једног објекта у други,  могу се преузети у објекту „Хајди“ Предшколске установе ”Наша радост” Смедерево, улица Војводе Мишића број 4,  сваког радног дана од 07:30-14:30 часова или на сајту Установе  www.nasaradost.org.rs

Одлуку о пријему деце доноси конкурсна комисија коју именује директор Установе. Резултати Конкурса биће објављени на огласним таблама свих објеката Установе дана 08.05.2017. године.

Рок за жалбе је 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса.

Пријаве и документација достављена после конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Комисија ће радити у складу са чланом 97. став 8. Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/2011 и 55/2013, 35/2015-аут.тум., 68/2015 и 62/2016-одлука УС), са Правилником о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу  (“Службени гласник РС” број 44/2011) и Правилником о условима за пријем и упис деце у Предшколску установу ”Наша радост” Смедерево.

Директор

Мирјана Ћосић, с.р.

Формулар за упис можете преузети овде

Документацију за конкурс можете погледати овде