ДОКУМЕНТА КОЈА СЕ ПРИЛАЖУ УЗ ЕЛЕКТРОНСКУ ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕЦЕ НА ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК- ЗА РАДНУ 2021/2022. годину

 

Пријава за упис деце за радну 2021/2022. годину, вршиће се искључиво електронски на порталу Еуправа путем услуге Евртић.

Додатна документацијa коју родитељи/други законски заступници деце  достављају путем мејла upisvrticsd@gmail.com на тај начин што ће исту скенирати или фотографисати:

 • за запослене  родитеље који су припадници Војске РС и Министарства унутрашњих послова РС потребно је  да на горе наведен начин доставе Потврду послодавца о радноправном статусу;
 • за уметнике: решење из Пореске управе  о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника;
 • за пољопривреднике: потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству;
 • за студенте: потврда о студирању (за текућу школску годину);
 • за рад у иностранству: потврда (уговор) о раду у иностранству

За осетљиве групе:неопходна је следећа релевантна документација којом се доказује наведени статус

 • самохрани родитељи -један од набројаних докумената:

-фотокопија пресуде о разводу брака;
– одлука надлежног органа о вршењу родитељског права;
– извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства;
– умрлица за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло;

– изјава два сведока о самосталном старању о детету, оверена код јавног бележника

 • деца у хранитељским породицама или установама социјалне заштите Решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
 • деца са сметњама у развоју – потврда надлежне здравствене институције односно мишљење Интерресорне комисије
 • за кориснике материјалног обезбеђења – Решење Центра за социјални рад да је породица корисник материјалног обезбеђења породице
 • деца тешко оболелих родитеља односно члана уже породице – Решење о инвалидности или медицинска документација о болести родитеља
 • ратни војни инвалиди,-решење о инвалидности родитеља
 • за остале осетљиве категорије – Решење или препорука Центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика.
 • Остало:
 • пензионери – Решење или последњи чек
 • лица на одслужењу казне – Потврда казнено-поправне установ

Изузетно, родитељи/други законски заступници деце могу лично од 19.4.2021 – 23.4.2021. године, у седишту Установе  ул. Војводе Мишића бр. 4, Смедерево, попунити пријаву у периоду од 9-14 часова.

  
 Предшколскa установa „Наша радост“ Смедерево